สนร.ริยาด ขอเชิญแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 

สนร.ริยาด ขอเชิญแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 

 

               สนร.ริยาด ได้รับคำร้องจากญาติคนงานไทย  และได้เข้าไปช่วยเหลือคนงานไทยในประเทศ ซาอุดีอาระเบียในหลายๆ  กรณีพบว่า แรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีประมาณ 15,000 คน รวมทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ส่วนใหญ่มีอายุมาก (40-60 ปีขึ้นไป) ซึ่งจัดเป็นผู้สูงอายุ  และต้องทำงานภายใต้สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย  จึงมักมีปัญหาด้านสุขภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต หลายรายเป็นโรคร้ายแรง เช่น วัณโรค มะเร็ง โรคหัวใจ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากขาดการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีการละเลยไม่ดูแลสุขภาพของตนหรือไม่ไปตรวจสุขภาพ หรือเมื่อไปตรวจสุขภาพหรือไปโรงพยาบาลแล้วประสบปัญหาในการสื่อสารกับแพทย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ  ในขณะที่หลายรายเป็นแรงงานหลบหนี นายจ้างด้วยสาเหตุต่าง ทั้งจากแรงงานไทย หรือจากนายจ้าง ทำให้ไม่มีการประกันสุขภาพ และในบางรายล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ เพราะอาการหนักมาก แพทย์ประจำสายการบินต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้โดยสารเครื่องบิน ทำให้ไม่สามารถส่งตัวกลับได้และหลายรายเสียชีวิตในประเทศซาอุดีอาระเบีย

              กรณีแรงงานไทยที่เสียชีวิตในประเทศซาอุดีอาระเบีย และไม่ใช่มุสลิมจะต้องส่งศพกลับเพราะไม่สามารถจะฌาปนกิจศพและส่งอัฐิกลับไปประเทศไทยได้  เนื่องจากขัดต่อประเพณีท้องถิ่น โดยนายจ้างท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งศพกลับไปยังประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนค่าใช้จ่ายค่าพาหนะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดภูมิลำเนา  ค่าฌาปนกิจศพญาติ ผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบและญาติหลายรายประสงค์จะให้ดำเนินการฌาปนกิจศพ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และส่งอัฐิกลับไปประเทศไทย เนื่องจาก มีฐานะยากจนและไม่มีเงินค่าทำศพ          

              สนร.ริยาด   ได้หารือกับ สอท.ณ กรุงริยาด และมีความเห็นร่วมกันว่า หากแรงงานไทยที่เสียชีวิตเหล่านี้ได้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแล้ว ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ  40,000 บาท รวมทั้งสิทธิในกรณีอื่นๆ อีก ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และช่วยเหลือทายาทได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น สนร.ริยาด จึงขอเชิญชวนให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทย ก่อนเดินทางกลับมาทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน โดยจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้          

          - คำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
          - สำเนาสัญญาจ้าง
          - หนังสือรับรองตนเอง (กรณีไม่มีสัญญาจ้าง)
          - รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว   1 รูป
          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
          - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
 

ที่มา  : สนร.ริยาด