สวัสดิการแรงงานไทย

สวัสดิการแรงงานต่างๆ ในกรุงริยาด 

 

• สํ านักงานแรงงานในซาอุดิอาระเบีย 2,328,800 บาท

  - ค่าอาหารทําการนอกเวลา 55,700บาท

  - ค่าเช่าบ้าน 2,238,600บาท

  - ค่าตอบแทนอื่น ๆ 30,000บาท