ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

 

ประเด็นปัญหา

 

แนวทางแก้ไข

คนงานไทยที่เข้าไปทำงานในซาอุดีฯ  โดยถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

 

 

 - นายจ้างขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นชาวซาอุดีฯ ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา บางรายไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และไม่ทำวีซ่าให้คนงานเดินทางกลับไปพักร้อน รวมทั้งไม่

จ่ายเงินสิ้นบริการเมื่อทำงานครบกำหนด

 

 

 

 

 

 

 - คนงานที่เข้าทำงานตามสัญญาและได้หลบหนีนายจ้างซึ่งกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายแรงงาน และกฎหมายคนเข้าเมือง หากถูกจับกุมจะถูกส่งตัวเข้ากองเนรเทศ และส่งกลับประเทศไทย หากมีความผิดอื่นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก่อน

 

 

 

 - การกระทำผิดกฎหมายท้องถิ่นของคนงานไทย ได้แก่ การมั่วสุมระหว่างชายหญิงที่ไม่ใช่สามีภรรยา การดื่มและต้มสุราขาย การเล่นหวย เล่นการพนัน เป็นต้น  ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่อยู่นาน มีพรรคพวกและรู้ช่องทางในการกระทำผิด หากถูกจับกุมจะถูกดำเนินคดี ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือเป็นคดีร้ายแรง บางรายถูกตัดสินประหารชีวิต และบางรายติดคุก

เป็นเวลายาวนาน

 

- คนงานขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลานาน ในการติดตามคนงาน บางรายข้อมูลในคำร้องไม่เพียงพอ หรือไม่ชัดเจน บางรายย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานใหม่ บางรายหลบหนีนายจ้าง

 

 

 

 

 

 

 - สนร.ฯ จะประสานและเจรจากันาจ้างเพื่อไกล่เกลี่ยหากไม่ได้รับความร่วมมือจะติดต่อประสานงานกับกระทรวงแรงงานฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักเจ้าเมือง และศาล ตามลำดับ และปัญหาส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขในขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่มีบางกรณีจะต้องใช้ เวลานาน 6 – 8 เดือน

 

 

 - สนร.ฯ ร่วมกับสกญ. เข้าเยี่ยมบริจาคเสื้อผ้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่านายจ้างค้างค่าจ้างก็จะประสานกับนายจ้าง และหากไม่มีหนังสือเดินทาง ทางสกญ.จะออกเอกสาร C.I. เป็นใบแทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับไทย

 

 -  สนร.ฯ ให้ความช่วยเหลือโดยส่งล่ามไปแปลคำให้การ บริจาคสิ่งของ และเข้าเยี่ยมเยียนในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง  โดยจะต้องทำหนังสือแจ้ง กต.ซาอุดีฯ เป็นผู้อนุญาต

 

 

 

 - สนร.ฯ ได้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายคนงานที่อยู่ตามเมืองต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยติดตามและหาข้อมูล  นอกจากนี้ สกญ.ได้ช่วยตรวจสอบหนังสือเดินทาง

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คนงานไทยเดินทางเข้าซาอุดีฯ โดยวีซ่าอุมเราะห์หรือเป็นผู้แสวงบุญและหลบหนีทำงาน (ผิดกฏหมาย)

 

 

 

- คนไทยที่หลบหนีทำงาน หากถูกจับกุมจะถูกส่งกลับประเทศไทย       

 

 

 

 

 

- กรณีคนไทยบางรายถูกนายหน้าชาวซาอุดีฯ หลอกลวงว่าสามารถทำใบถิ่นที่อยู่ (IQAMA)โดยเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการขอได้

 

 

 

- กรณีหญิงไทยปลอมเป็นมุสลิมและเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าอุมเราะห์ และเข้ามาขายบริการทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงของประเทศนี้

 

 

 

 

 

 

  - กรณีหลบหนีทำงาน จะถูกจับกุมเข้ากองเนรเทศ สนร.ฯ ร่วมกับสกญ.จะเข้าไปเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงสัปดาห์ละ 2 วัน หากไม่มีหนังสือเดินทางจะออกเอกสาร  C.I. ให้เป็นใบแทนหนังสือเดินทาง

    

 - การให้ความช่วยเหลือจะต้องทำอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะไปพบและเจรจากับนายหน้า หรือบางรายจะเชิญมาพบที่สำนักงานฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีระดับหนึ่ง

 

  - การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะต้องขอความร่วมมือและประสานงานกันหลายฝ่ายในประเทศไทย

 

    ในส่วนของสกญ.และสนร.ได้มีการประชาสัมพันธ์และเตือนคนไทยให้ละเว้นการกระทำและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้คำนึงถึงชื่อเสียง