นโยบายและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างด้าว

        1. นโยบาย SAUDIZATION ของรัฐบาลซาอุดีฯ เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการจ้างงานหรือการบรรจุแรงงานต่างชาติ โดยกำหนดให้ภาครัฐและเอกชนต้องจ้างคนซาอุดีฯ เข้าทำงาน

ร้อยละ 20 ของคนงานทั้งหมด และให้เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนซาอุดีฯ ประสบปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ คนซาอุดีฯ ยังไม่พร้อมในการทำงานที่ต้องใช้แรงงานมาก และมีความต้องการค่าจ้างแรงงานสูงกว่าแรงงานต่างชาติ

 

         2.นโยบายให้สิทธิแรงงานหรือชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในอหังสาริมทรัพย์ โดยผู้ที่พำนักอยู่อย่างถูกต้องหรือมีใบถิ่นที่อยู่ (IQAMA) สามารถซื้อที่ดินและบ้านได้ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซามาเป็นระยะเวลากว่า 10 าปี ราคาอสังหาริมทรัพย์จึงไม่ขยับขึ้นเลยจนถึงปัจจุบัน

 

         3.แรงงานต่างชาติมีการประกันสังคมในด้านอุบัติเหตุจากการทำงานและด้านสุขภาพ

 

         4. นโยายให้สิทธิแก่แรงงานต่างชาติในการเดินทางทั่วราชอาณาจักร โดยไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตจากนายจ้าง ให้ใช้เฉพาะหนังสือใบถิ่นที่อยู่ (IQAMA)