อายุเฉลี่ย

 

 

       อายุเฉลี่ยโดยประมาณ  76 ปี (ชาย 73 ปี หญิง 80 ปี)