ภาษา

 

        อาหรับเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทั่วไปได้