การศึกษา

 

 

        ร้อยละ 78.8 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอ่านออกเขียนได้